Nieuws

Eeuwigelaan

22-12-2015

Dit najaar stonden de kranten er ineens vol van: de Eeuwigelaan gaat op de schop!

De beroemde laan met zijn scheve bomen was te onveilig voor het verkeer geworden, en niet alleen voor auto’s en vrachtwagens, maar ook voor de in aantal en snelheid toenemende fietsers.

Er moest iets gebeuren, want ‘niets doen is geen optie’, aldus verantwoordelijk wethouder Peter van Huissteden (PvdA).

Velen zagen het schrikbeeld al voor zich: een laan ontdaan van zijn bomen, met voortrazend verkeer en een drukbereden fietspad aan beide zijden. Dat laatste was trouwens al enkele jaren geleden een suggestie van Gemeentebelangen, maar dan wel met de nadrukkelijke beperking: laat eens uitzoeken in hoeverre dat een oplossing zou kunnen zijn. Sommige oplossingen kunnen immers ook nieuwe problemen oproepen, en aan de heftige reacties uit de buurt was te merken dat vooral voor zo’n effect werd gevreesd.

Bij een presentatieavond voor raads- en commissieleden heeft Gemeentebelangen dan ook gepleit voor een overzicht van en inzicht in een aantal mogelijke verkeersmaatregelen. Brommers en scooters op de rijbaan? Terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer? Beperkingen aan het vrachtverkeer? Betere uitwijkplaatsen? Het fietspad toch maar verleggen naar de voormalige trambaan, een oud plan? De wethouder haastte zich om te zeggen, dat het niet de bedoeling was het karakter van de laan verder aan te tasten, en dat hij streefde naar een combinatie van maatregelen. Maar het woord compromis nam hij nog niet in de mond.

 

Gemeentebelangen hecht sterk aan het groene karakter van Bergen. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Bergen Centrum-West is vergeefs gepleit voor een aparte planologische bescherming van de bomenrijen langs de Eeuwigelaan. Deze bestonden een goede eeuw geleden uit dennebomen, net als de Sparrenlaan en waarschijnlijk in dezelfde tijd geplant – mogelijk al vóór 1800. (Dat Nederlanders dennen en sparren door elkaar halen is niets nieuws; wij zingen onze zilverspar met Kerst vrolijk toe met ‘O, denneboom!’) Maar in die rijen naaldbomen zijn gaten gevallen. Bij de Donkere Hoek zijn ze al ruim een eeuw geleden vervangen door beuken, en die blijken nu extreem kwetsbaar voor aanrijdingen door vrachtverkeer. Aan het begin, tussen Komlaan en Sparrenlaan, zijn wat later rijen kastanjes geplant, maar die vallen één voor één ten offer aan de gevreesde kastanjeziekte.

Juist dit eerste deel valt binnen het beschermde gebied van het Oude Hof. Alle laanstructuren zijn onderdeel van het beschermd cultuurmonument, waarbij het gaat om het wegprofiel en de laanbeplanting in een regelmatig verband (vaak met 6 meter afstand tussen de bomen). In het kader van het restauratieplan voor het Oude Hof, destijds door de volledige gemeenteraad aanvaard, zou ook dit eerste stukje Eeuwigelaan worden gerenoveerd. Maar zoals bekend is het plan blijven stagneren; alleen de Kijklaan met zijn dubbele rij linden is vrijgezet. In aansluiting daarop heeft het PWN, beheerder van het Bergerbos, ook de Sparrenlaan in een aantal fasen gerestaureerd.  

 

Gemeentebelangen heeft nu de suggestie gedaan, om de oude plannen en het nieuwe plan te combineren, en het herstelplan voor de Eeuwigelaan te laten beginnen bij het eerste gedeelte. Daar, tussen de Komlaan en de Mosselenbuurt, staan nog 7 van de oorspronkelijke dennen aan de noordkant en vier aan de zuidkant. Voor de rest staan er, behalve de zieltogende kastanjes, vooral eiken in alle soorten en (vooral kleine) maten. Dat ze zo klein zijn gebleven ligt aan de groei van volwassen bomen, vooral eiken en beuken, in de bosrand aan de andere zijde van het fietspad en het voetpad. Om een nieuwe rij bomen de kans te geven, zou daar net als in de Sparrenlaan een strook van zo’n 6 tot 8 meter moeten worden vrijgemaakt. En zelfs dan is het de vraag, of de aloude grove den daar weer zou aanslaan. Misschien is het mogelijk, om de meest oorspronkelijke boom uit de tijd van de aanleg van het (Oude) Hof terug te planten, en wel de linde. Overigens zou dat alleen aan de noordkant van dit deel Eeuwigelaan goed kunnen; aan de zuidkant telt de bosrand zo’n 34 volwassen merendeels prachtige bomen. Hun enige fout is, dat ze geen laanstructuur vertonen, want ze zijn spontaan opgegroeid...

We hebben de wethouder gewezen op de ervaringen van het PWN met de Sparrenlaan, en hem aangeraden om de expertise van deze natuur- en cultuurbeschermers te gebruiken voor het maken van een Eeuwigelaanplan. Tenslotte kruisen beide lanen elkaar in het hart van de 17de-eeuwse aanleg, het zogenaamd Rondeel.

Het Rondeel…. weet iedereen waar dat ligt? Dat is nu een van de verborgen verrassingen van de Eeuwigelaan!

 

Frits David Zeiler

December 2015

Nieuwsbrief

Vul hieronder uw e-mail adres om u aan te melden voor onze nieuwsbrief

Klik hier om u af te melden

Gemeente-belangen

Lid Worden?   Klik hier

Contact?    graag via      

voorzitter Thijs Bijl

thijs.bijl@gmail.com

Wilt u het anders in de gemeente?

Heeft u een U een probleem met Uw leefomgeving of het beleid van de gemeente, dan kunt u dit aangeven onder het tabblad 'meldpunt'.

Ook kunt U suggesties doen ter verbetering. Gemeentebelangen wil met Uw opmerkingen graag aan de slag.

Wist u dat...

We nog steeds werken aan de opbouw van onze Website.