Nieuws

Nieuwsbrief Lente 2017

28-03-2017

Uit Bestuur en Fractie van Gemeentebelangen

Begin van 2017 is onze fractie uitgebreid met een nieuw commissielid, Annelies Anema.

We zijn blij dat ze onze fractie komt versterken en hopen dat ze veel plezier beleeft aan haar inzet voor Gemeentebelangen BES.

Het bestuur heeft een nieuw aspirant-bestuurslid mogen verwelkomen: Loet Spaanstra. De benoeming kan pas officieel worden in de ledenvergadering, maar we zijn blij dat het bestuur hiermee uit vier leden bestaat, waardoor een aantal zaken, waaronder de website, voortvarend kan worden aangepakt. We zoeken nog aanvulling. Wie krijgt er zin het bestuur te versterken?

 

Mooi Bergen

Helaas is het ons niet gelukt ons voorstel erdoor te krijgen om de betrokken partijen “Mooi Bergen” en “In Harmonie”  te laten samenwerken om  tot een goed breed gedragen plan te komen voor het Plein in Bergen. Het college stelde alleen voor om in zee te gaan met “Mooi Bergen”. Dat voorstel is met 12 stemmen voor en 10 tegen, waaronder Gemeentebelangen, aangenomen. Gemeentebelangen heeft een initiatiefvoorstel voor een referendum ingediend, gelijk aan die van Heiloo, maar tot nu toe heeft de coalitie dat getraineerd. Zij wilden het eerst bespreken in een algemene raadscommissie, maar tot nu toe wordt het niet geagendeerd.

“In Harmonie” is in beroep gegaan via een juridische procedure, omdat zij zich, volgens ons terecht, niet gelijk behandeld voelden in het proces. Ondertussen gaat de uitvoering van “Mooi Bergen” gewoon door.

Wij zitten er bovenop dat de procedures die gelden voor dergelijke projecten, met name tijdige  inspraak van inwoners, correct wordt gevolgd.

 

Schoorl Klopt

Er ligt nu een plan voor het hart van Schoorl, dat gedragen lijkt door inwoners en ondernemers.

Het gaat met name om het deel rondom het Klimduin.

De supermarkten kwamen er samen niet uit, wie eventueel naar de Sportlaan zou willen verhuizen. Komt er dan mogelijk nog een supermarkt? Dat traject loopt nog. Gemeentebelangen is bepaald niet geporteerd voor dit plan, want dit is immers een pracht plek voor de toegang van het centrum. Een locatie op het huidige parkeerterrein vinden we een betere optie. De bedoeling is dat het dorpshart kleinschalig blijft en aantrekkelijk voor dagtoeristen. De aanwezige woonfuncties blijven behouden en worden uitgebreid.

 

Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden

Gemeentebelangen is altijd kritisch geweest op het ruimtelijke beleid. Bestemmingsplannen moeten kloppen, en geen problemen inbakken, die via Raad van State-procedures moeten worden opgelost. In de Egmonden spelen verschillende zaken die onze goedkeuring niet kunnen wegdragen. Het plan voor vestiging van een groot nieuw voetbal complex aan de Egmonderstraat stuit op behoorlijke maatschappelijke weerstand, terwijl opknappen van de velden aan de Hogedijk ruimtelijk beter is en miljoenen goedkoper bovendien.

De Raad heeft echter in december 2016 anders beslist.

Bij de nieuwbouw van het jeugdhonk JOEB is een ongelukkige keuze gemaakt, die voor omwonenden overlast kan veroorzaken.

Bij de manege “De Duinrand” is juist geen overlast geconstateerd, en toch wordt de exploitante het werk bijna onmogelijk gemaakt.

In beide gevallen heeft Gemeentebelangen een kleine wijziging in het geldende bestemmingsplan bepleit, maar tot nu toe helaas zonder resultaat.

 

BUCH

Deze letters staan voor de samenwerking van de gemeente Bergen met Uitgeest, Castricum en Heiloo. Gemeentebelangen BES heeft als enige partij uit de gemeente Bergen tegen de ambtelijke fusie gestemd. Niet omdat wij tegen samenwerking zijn, maar omdat er te hoge kosten gemoeid zijn bij de uitvoering ervan. Wij vinden dat een verlaging van de kosten de doelstelling van een fusie moet zijn. Inmiddels is de begroting voor 2017 en ook die voor 2018 voorgelegd. De bezuinigingen zijn nog steeds minimaal. Wij hebben een motie gesteund van de VVD, om goed te blijven volgen hoe de kostenontwikkeling is. De ambtenaren zitten vanaf januari 2017 in een nieuwe werkorganisatie. Dat is even wennen, maar de dienstverlening mag er niet onder lijden. Halfjaarlijks vindt er een evaluatie plaats van de plannen en de kosten, zodat wij tijdig kunnen bijsturen.

 

Vluchtelingen

Bergen heeft een target van het Rijk opgelegd gekregen om vergunninghouders te huisvesten. Niet voldoen, betekent een forse boete. Inmiddels liggen er plannen om gemeentelijke gebouwen, die vrij komen, aan te passen en zo meerder onzelfstandige eenheden te realiseren. Gemeentebelangen steunt dit, omdat dit buiten de huisvestingstoewijzing omgaat van de inwoners. Het is de bedoeling vergunninghouders zo snel mogelijk te laten integreren, zelfs nog voordat er feitelijk gewoond wordt.

 

Sociaal Domein

Binnenkort wordt de integrale verordening sociaal domein vastgesteld. Dat betekent dat alle wetgeving rondom, WMO, participatiewet en jeugdbeleid worden samengevoegd. Hieruit volgt een verordening, met ook voorstellen om de eigen bijdragen naar beneden aan te passen. Bergen had een regeling die vrij hoog uitviel voor hulpvragers.

Landelijk krijgt Bergen ook meer geld om de eigen bijdrage te verlagen. Dit om te voorkomen dat zorg wordt gemeden.

Het betekent ook dat alles in samenhang wordt bezien, bv een plan voor zorg, werk, en jeugdhulp in een gezin. De plannen zijn in BUCH verband ontwikkeld, maar elke gemeente kan een eigen accent leggen.

 

Eeuwigelaan en Oude Hof

Deze plannen horen bij elkaar, omdat ze ten dele over het zelfde gebied gaan en dezelfde cultuurhistorische waarden hebben.

Bij de Eeuwigelaan gaat het om aanpassing van de wegen (fiets en auto) en bij het Oude Hof om het realiseren van o.a. een parkeervoorziening zonder het gebied ernstig aan te tasten en zich te houden aan de cultuurhistorische waarden van het gebied.

Er liggen voorstellen, die nog niet alle handen op elkaar krijgen, maar er zijn wel mogelijkheden.

Binnen Gemeentebelangen is veel kennis en die zal worden ingezet voor een zo goed mogelijke invulling van de omgeving. Wij zijn een kritische gesprekspartner.

 

Congres maatwerk democratie

Deze maand heeft het bestuur van gemeentebelangen BES een congres georganiseerd voor bestuur, fractie en betrokkenen. Het onderwerp was maatwerk democratie. Wethouder Frits Westerkamp van de gemeente Hollands Kroon heeft ons meegevoerd in een nieuwe denkwijze, namelijk de inwoner als uitgangspunt nemen. Inwoners komen n.a.v. kaders met plannen die dan kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. De ambtenaren zijn dienstbaar aan de inwoner. Zij komen ook langs voor burgerzaken en bestemmingsplannen om aan het begin meteen ingevoerd te zijn m.b.t de wensen die leven. Het gaat om het verkennen van mogelijkheden voor inwoners. De sfeer is dan, ja, tenzij……Het is een idee van de groep code oranje.(burgemeester Heerhugowaard),dat in een aantal gemeenten wordt uitgeprobeerd.

Het was smullen van het enthousiasme, waarmee deze wethouder ons rijp maakte voor het idee, dat we af moeten van coalitie en oppositie, maar dat we er zijn voor de inwoners. Ambtenaren zijn dienstbaar aan…..

Dit Congres krijgt z.sm  een vervolg en deze werkwijze willen we ook meenemen voor de verkiezingen in maart 2018.

 

Heeft u vragen, suggesties of ideeën?

Laat het ons horen……Voor €5,00 per jaar kunt u ons steunen, voor €20,- per jaar lid worden. Jongeren kunnen zich gratis aansluiten.

Zie voor meer informatie: www.gemeentebelangen-bergen-nh.nl

 

Nieuwsbrief

Vul hieronder uw e-mail adres om u aan te melden voor onze nieuwsbrief

Klik hier om u af te melden

Gemeente-belangen

Lid Worden of contact?

Graag via      

voorzitter Thijs Bijl

thijs.bijl@gmail.com

Wilt u het anders in de gemeente?

Heeft u een U een probleem met Uw leefomgeving of het beleid van de gemeente, dan kunt u dit aangeven onder het tabblad 'meldpunt'.

Ook kunt U suggesties doen ter verbetering. Gemeentebelangen wil met Uw opmerkingen graag aan de slag.

Wist u dat...

De belastingen omlaag kunnen volgens ons!